UTANGULIZI

1.  Mheshimiwa Spika, baada ya kupokea taarifa iliyowasilishwa hapa Bungeni na Mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini, ambayo imechambua bajeti ya Wizara ya Madini, naomba sasa Bunge lako Tukufu likubali kupokea, kujadili na kupitisha Taarifa ya utekelezaji wa majukumu kwa Mwaka 2018/19 pamoja na Mpango na Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Kawaida na ya Maendeleo ya Wizara ya Madini pamoja na Taasisi zake kwa Mwaka 2019/20.

2. Mheshimiwa Spika, kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuijalia nchi yetu amani na utulivu na kutuwezesha kushiriki katika mkutano huu wa 15 wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vilevile, kwa unyenyekevu namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha kusimama mbele ya Bunge lako Tukufu kwa mara ya kwanza nikiwa Waziri wa Madini na kwamba ni mara yangu ya kwanza kuwasilisha Mpango na Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Kawaida na ya Maendeleo ya Wizara.

3. Mheshimiwa Spika, kwa namna ya kipekee nitumie fursa hii pia kumshukuru Mheshimiwa Dkt. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuniamini na kuniteua kuwa Waziri wa Madini, Wizara ambayo ikisimamiwa 2 vizuri na kuwa na ufanisi itatoa mchango mkubwa katika ukuaji wa uchumi wa nchi. Aidha, nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kuipa kipaumbele Sekta hii ya Madini kwa miongozo, maelekezo na maagizo mbalimbali anayoyatoa. Napenda kumuahidi Mheshimiwa Rais, Bunge lako Tukufu pamoja na Watanzania wote kwamba mimi pamoja na viongozi wenzangu na wafanyakazi wote wa Wizara ya Madini tutafanya kazi kwa bidii, maarifa na uadilifu mkubwa kwa kadri Mwenyezi Mungu atakavyotujalia ili kuhakikisha kuwa Sekta ya Madini inakuwa na manufaa kwa Watanzania na kuchangia ipasavyo katika Pato la Taifa.

>>Soma Zaidi>>